• CS dropdown
 • Pro investory

DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s.

Proč investovat do fondu DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s.

 • Investujete do konkrétních projektů společnosti DOMOPLAN, která má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí a je jedním z největších brněnských developerů
 • Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase
 • Fond se při výstavbě inspiruje zahraničními trendy
 • Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích


Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

 • Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a s prémiovými investičními akciemi
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
 • Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
 • Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
 • Regulace Českou národní bankou
 • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy


Prezentované finanční ukazatele fondu jsou platné k 30. 9. 2023

Parametry fondu
248,345 mil. Kč
objem majetku
22,146 mil. Kč
vlastní kapitál
11,0 % p.a.
očekávané zhodnocení
Min. investice
1 000 000 Kč
Investiční horizont
4 roky
(Očekávaný) výnos
9,0–9,1 % p.a. *
Modelový zisk investora do PIA v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2023
Zhodnocení PIA za poslední 1 měsíc
0,74 %
Zhodnocení PIA za poslední 3 měsíce
2,06 %
Zhodnocení PIA za posledních 12 měsíců
N/A
Zhodnocení od 1. úpisu PIA (10 měsíců)
6,85 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
18,1 / 4,0
Hodnota PIA
1,0685 Kč
Min. investice
20 000 000 Kč
Investiční horizont
4 roky
(Očekávaný) výnos
11,0–11,1 % p.a.
Modelový zisk investora do PRIA v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 20 milionů Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.

 

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2023
Zhodnocení PRIA za poslední 1 měsíc
0,91 %
Zhodnocení PRIA za poslední 3 měsíce
2,70 %
Zhodnocení PRIA za posledních 12 měsíců
N/A
Zhodnocení od 1. úpisu PRIA (9 měsíců)
8,31 %
Poměr PRIA+PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
18,1 / 4,0
Hodnota PRIA
1,0831 Kč

Dokumenty ke stažení

Základní materiály

Marketingové materiály

Memorandum 11/2023
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Trnitá 543/16, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.eu
|
+420 606 156 156

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont (Očekávaný) výnos
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8,0–8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Parametry fondu

Objem majetku / aktiva k 30. 9. 2023
248 345 278 Kč
Vlastní kapitál k 30. 9. 2023
22 146 725 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerské projekty Pekárenský dvůr a Block A[rt]
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Veřejná obchodovatelnost
PIA – ano
PRIA – ne
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 9,0–9,1 % p.a v oddobí 1. 9. 2023 – 31. 12. 2026,
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 20 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
PIA 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
PRIA 20 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Verifica, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech