Prioritní investiční akcie

Pro kvalifikované investory otevíráme možnost podílet se jako akcionáři fondu na výstavbě prémiových nemovitostí realizovaných společnosti DOMOPLAN.

Proč investovat do prioritních investičních akcií DOMOPLAN SICAV

Výnos PIA ve výši 8,0 – 8,1 % p.a. v období 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024

  • Garance výnosu PIA ve výši 8 % v období 1.10. 2022 – 30.9. 2024 *
  • Nulové výstupní poplatky při doporučené délce držení prioritních investičních akcií
  • Osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro držení investice po dobu tří let
  • Investice výhradně do projektů DOMOPLANu

Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Výnosnost prioritních investičních akcií (PIA) v Kč

NAV (net asset value / čisté obchodní jmění)
1 631 068 922,00 Kč * * Hodnota k 30. 6. 2022 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Bilanční suma
2 024 767 452 Kč * * Hodnota k 30. 6. 2022 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Dosažený výnos za posledních 12 měsíců
6,72 % * *Hodnota k 30. 06. 2022 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Zhodnocení za poslední měsíc
0,56 % * * Hodnota k 30. 6. 2022. Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Zhodnocení za Q2 2022
1,72 % * * Hodnota k 30. 6. 2022. Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Zhodnocení od 1. úpisu (od 30. 09. 2018 do 30. 6. 2022)
26,27 % * * Hodnota k 30. 6. 2022 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Investiční horizont
5 let

Parametry fondu

Obchodní firma a sídlo

DOMOPLAN SICAV, a.s.

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00  Praha 4

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma

SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Datum registrace u ČNB

14. prosince 2016 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 30. prosince 2016.

Datum zápisu do OR

30. prosince 2016. Spisová značka: B 24494 vedená u Městského soudu v Praze

Zaměření fondu

Rezidenční a komerční nemovitosti

Investiční cíle a strategie

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků

Cílené nové zdroje

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:

  • investice a majetkové účasti do developerské činnosti
  • investice a majetkové účasti do pozemků a nemovitostí
  • investice a majetkové účasti do realitních a nemovitostních společností
Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou

Cenné papíry

Prioritní investiční akcie

Výnos

6,52 % p.a.

Správce

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

CYRRUS, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Informace pro investory

DOMOPLAN SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Více

Další možnosti investice

Chcete se stát investorem? Nebo zjistit více podrobností?
Nechte nám na sebe kontakt.
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN, a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN, a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz

O jaký typ investice máte zájem?

investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897