• CS dropdown
 • Pro investory

BRIXX SICAV, a.s.

Proč investovat do investičního fondu BRIXX SICAV, a.s.

 • Atraktivní projekt moderní komunitní městské čtvrti
 • Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase
 • DOMOPLAN patří k zavedeným developerům s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů
 • DOMOPLAN má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí, inspiruje se zahraničními trendy, které úspěšně implementuje na tuzemský trh a je aktuálně jedním z největších developerů v Brně


Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

 • Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a prémiovými investičními akciemi
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
 • Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
 • Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
 • Regulace Českou národní bankou
 • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy


Nově

Možnost investovat do EURové třídy PIA EUR s prioritním zhodnocením ve výši 6,0–6,1 % p.a. do 31. 12. 2026 a ve výši 5,0–5,1 % p.a. od 1. 1. 2027.


Prezentované finanční ukazatele fondu jsou platné k 30. 11. 2023

Parametry fondu
655,494 mil. Kč
objem majetku
632,949 mil. Kč
vlastní kapitál
11,0 % p.a.
očekávané zhodnocení
Min. investice
1 000 000 Kč
Investiční horizont
4 roky
(Očekávaný) výnos
9,0–9,1 % p.a. *
Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.

Finanční ukazatele fondu k 30. 11. 2023
Zhodnocení PIA za poslední 1 měsíc
0,72 %
Zhodnocení PIA za poslední 3 měsíce
2,25 %
Zhodnocení PIA za posledních 12 měsíců
8,48 %
Zhodnocení od 1. úpisu PIA (23 měsíců)
15,62 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
329,5 / 303
Hodnota PIA
1,1562 Kč
Min. investice
10 000 000 Kč
Investiční horizont
4 roky
(Očekávaný) výnos
11,0–11,1 % p.a.
Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 10 milionů Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.

Finanční ukazatele fondu k 30. 11. 2023
Zhodnocení PRIA za poslední 1 měsíc
0,89 %
Zhodnocení PRIA za poslední 3 měsíce
2,75 %
Zhodnocení PRIA za posledních 12 měsíců
N/A
Zhodnocení od 1. úpisu PIA (11 měsíců)
10,28 %
Poměr PRIA+PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
329,5 / 303
Hodnota PRIA
1,1028 Kč

Dokumenty ke stažení

Marketingové materiály

Memorandum 04/2024
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Trnitá 543/16, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.eu
|
+420 606 156 156

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont (Očekávaný) výnos
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8,0–8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Parametry fondu

Objem majetku k 30. 11. 2023
655 493 595 Kč
Vlastní kapitál k 30. 11. 2023
632 948 911 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerský projekt BRIXX Brno
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 9,0–9,1 % p.a. (1. 9. 2023 – 31. 12. 2026)
PIA 7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 10 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
PIA 1 mil. Kč
PRIA 10 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech