• CS dropdown
 • Pro investory

DOMOPLAN SICAV, a.s.

Proč investovat do fondu DOMOPLAN SICAV, a.s.

 • Investujete výhradně do vlastních projektů společnosti DOMOPLAN, která má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí a je jedním z největších brněnských developerů
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty
 • Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů
 • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů, díky níž je fond odolný proti výkyvům trhu
 • Stabilita společnosti s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů


Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

 • Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a prémiovými investičními akciemi
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
 • Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
 • Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
 • Regulace Českou národní bankou
 • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy


Nově

Možnost investovat do EURové třídy PIA EUR s prioritním zhodnocením ve výši 6,0–6,1 % p.a. do 31. 12. 2026 a ve výši 5,0–5,1 % p.a. od 1. 1. 2027


Prezentované finanční ukazatele fondu jsou platné k 30. 11. 2023

Parametry fondu
2,273 mld. Kč
objem majetku
1,754 mld. Kč
vlastní kapitál
8 % p.a.
zhodnocení
Min. investice
1 000 000 Kč
Investiční horizont
5 let
(Očekávaný) výnos
8,0–8,1 % p.a. *
Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos  investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie (PIA) v Kč
Finanční ukazatele fondu k 30. 11. 2023
Objem majetku / aktiva
2,273 mld. Kč
Vlastní kapitál
1,754 mld. Kč
Zhodnocení PIA za poslední 1 měsíc
0,62 %
Zhodnocení PIA za poslední 3 měsíce
1,91 %
Zhodnocení PIA za posledních 12 měsíců
8,27 %
Zhodnocení od 1. úpisu PIA (62 měsíců)
40,82 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
1 342 / 411,9
Min. investice
1 000 000 Kč
Investiční horizont
2 roky
(Očekávaný) výnos
7,0–7,1 % p.a. *
Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.

Dokumenty ke stažení

Základní materiály

Výroční zpráva 2023 Fact Sheet 3Q 2023 Sdělení klíčových informací PIA Statut fondu Výroční zpráva 2022 Výroční zpráva 2021 Mezitímní účetní závěrka DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za období od 1.1.2021 do 30.6.2021 se zprávou auditora Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2020 se zprávou auditora Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2019 Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2019 se zprávou auditora Výroční zpráva 2018 Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2018 se zprávou auditora Stanovy fondu Oznámení konečných výsledků veřejné nabídky dluhopisů DOMOPLAN 5,60/2025 Konečné podmínky - Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 * Základní prospekt dluhopisů - DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. * Dluhopisový program 2020 - DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. * Výsledky nabídky dluhopisů DOMOPLAN 5,60/2025 * Vyhodnocení covenantů dluhopisového programu DOMOPLAN 5,60/2025 k 30.6.2022 Tržní ocenění developerských projektů a výpočet zadlužení emitenta dluhopisů DOMOPLAN SICAV k 30.6.2022 Vyhodnocení covenantů dluhopisového programu DOMOPLAN 5,60/2025 k 31.12.2021 Tržní ocenění developerských projektů a výpočet zadlužení emitenta dluhopisů DOMOPLAN IFPZK k 31.12.2021
Více

Marketingové materiály

Memorandum 04/2024
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Trnitá 543/16, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.eu
|
+420 606 156 156

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont (Očekávaný) výnos
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8,0–8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Parametry fondu

Zaměření fondu
nemovitosti a financování nemovitostních projektů
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 8,0–8,1 % p.a. v období 1. 10. 2022 – 31. 12. 2026,
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA 7,0–7,1 % p.a. v období 1. 5. 2024 – 31. 12. 2026,
6,0–6,1 % p.a. od 1. 1. 2027
Odkupy IA
PIA do 9 měsíců (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)
PRIA do 60 dní
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou
Minimální investice klienta
1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
Investiční horizont klienta
PIA 5 let
PRIA 2 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
PIA
0 % při odkupu po 48 měsících
4 % při odkupu po 36 měsících
6 % při odkupu po 24 měsících
8 % při odkupu do 24 měsíců

PRIA
0 % při odkupu po 24 měsících
4 % při odkupu do 24 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech