• CS dropdown
  • Investujte s námi

DOMOPLAN a.s.

Propagační sdělení

Investované prostředky využíváme výhradně pro realizaci vlastních projektů, na které dohlíží zkušený developerský tým společnosti DOMOPLAN. Díky dluhopisům můžete měnit svět kolem nás investicemi do nemovitostí nejvyšší kvality.

  • Od roku 2017 exkluzivní spolupráce s investičním fondem DOMOPLAN SICAV, a.s.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty
  • Konzervativní forma investice klubového charakteru
  • Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů
  • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů
  • Stabilita společnosti s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů
Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů
Min. investice
2 500 000 Kč
Investiční horizont
3 roky
(Očekávaný) výnos
8,5 % p.a.
Modelový zisk investora v Kč

Dokumenty ke stažení

?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Trnitá 543/16, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.eu
|
+420 606 156 156

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont (Očekávaný) výnos
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8,0–8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 3 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 10 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 9,0–9,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11,0–11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů

Emitent
DOMOPLAN a.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 051 01 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 7544
Název
Dluhopis DOMOPLAN I.23 - 2023-2025, 8,5 %
Identifikační označení
číselná řada 001 až 100; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003547184, LEI: 3157006QBP42CDTPH831
Podoba a forma dluhopisu
listinný cenný papír na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu
500 000,- Kč
Úrokový výnos dluhopisu
pevná úroková sazba 8,5 % p.a.
Frekvence výplaty výnosu
roční
Druh veřejné nabídky
bez prospektu s minimálním limitem úpisu
Minimální investice
2 500 000,- Kč
Datum emise dluhopisů
01. ledna 2023
Datum splatnosti dluhopisu
31. prosince 2025